logo Praktijk Ment

MENU

Psychologenpraktijk gespecialiseerd in mensen met een (verstandelijke) beperking

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Zorgverlener: Praktijk Ment
  • Zorgvrager: de cliënt
  • Overeenkomst: de behandelovereenkomst die wordt overeengekomen tussen zorgverlener en zorgvrager.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van zorgverlener, anders dan zorgvrager

Artikel 2: Aanvang en opzegging

2.1 Iedere overeenkomst zal ingaan op de datum van ondertekening.

2.2 Zorgverlener behoudt zich het recht voor tot opzegging van de overeenkomst in geval van zwaarwichtige redenen, te weten:

a. een verandering in de zorgindicatie, zodanig dat zorgverlener redelijkerwijs niet meer kan voldoen aan de zorgbehoeftes van de zorgvrager;

b. het niet meer voldoen aan de verplichtingen door de zorgvrager en / of opdrachtgever zoals deze in de Algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Artikel 3: Overeenkomst en behandelplan

3.1 Ieder zorgverleningstraject wordt aangevangen met het opstellen van een overeenkomst en, indien van toepassing, een behandelplan.

3.2 In het behandelplan kunnen te allen tijde wijzigingen worden aangebracht na overleg tussen zorgverlener en zorgvrager.

Artikel 4: Algemene verplichtingen zorgverlener

4.1 Zorgverlener heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de zorgvrager.

4.2 Zorgverlener legt van iedere zorgvrager een dossier aan, waarin de persoonsgegevens en de gegevens omtrent de zorgverlening zijn vastgelegd en worden bijgehouden. Op verzoek kan de zorgvrager inzage krijgen in het dossier.

4.3 Zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat gegevens van de zorgvrager niet zonder toestemming van de zorgvrager aan derden mogen worden verstrekt.

4.4 Zorgverlener heeft de plicht om zorgvrager op duidelijke wijze in te lichten over de manier van behandelen, zoals die voortvloeit uit de overeenkomst en, indien van toepassing, het behandelplan.

4.5 Zorgverlener neemt tijdens de zorgverlening de Nederlandse wetgeving, voor zover van toepassing, in acht.

Artikel 5: Algemene verplichtingen zorgvrager

5.1 Zorgvrager verleent naar beste weten en kunnen informatie en medewerking, die nodig is ten behoeve van de zorgverlening.

5.2 Zorgvrager houdt zich aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (ARBO), voor zover van toepassing.

5.3 In onderling overleg tussen zorgverlener en zorgvrager kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden en / of kunnen aanvullingen worden gemaakt.

Artikel 6: Betalings- en annuleringsvoorwaarden

6.1 De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen zorgverlener en zorgvrager / opdrachtgever.

6.2 De zorgvrager / opdrachtgever kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

6.3 Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

6.4 Alle door zorgverlener gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 28 dagen na de factuurdatum, tenzij er sprake is van contante betaling.

6.5 Na de vervaldatum is de zorgvrager / opdrachtgever in gebreke. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van zorgvrager / opdrachtgever bedragen elke keer € 25,00 die ten laste van zorgvrager / opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van zorgverlener.

6.6 Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan zorgverlener de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.

6.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zorgvrager / opdrachtgever zijn de vorderingen van zorgverlener op zorgvrager / opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.8 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door zorgvrager / opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van zorgvrager / opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

6.9 Zorgverlener behoudt zich het recht voor tot wijziging van de tarieven, welke minimaal één maand van tevoren op www.praktijkment.nl bekend zal worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Zorgverlener beschikt over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

7.2 Zorgvrager dient, gedurende de duur van de zorgverlening, te beschikken over een WA-verzekering.

7.3 Praktijk Ment biedt consultatie & therapie zonder het beoogde resultaat te garanderen. Praktijk Ment sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Praktijk Ment verstrekte consulten & adviezen. Praktijk Ment is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Praktijk Ment is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden.